Kom jij ons team versterken? Bekijk onze vacatures...
  • Spezialist für gebrauchte Autoteile
  • Schnelle Lieferung
  • Ort Uden & Volkel
  • Fachberatung
Laden..
Teil
{{ product.part_name }} ({{ product.year_of_construction }})
{{ product.brand_name }} {{ product.model_name }}
keine Ergebnisse
Dies sind unsere Standorte
Uden
Kruisweg 1
5406 PB Uden
Volkel
Jochem de Wildstraat 7
5408 RT Volkel
Rufen Sie uns an
Wahlen Sie eine Marke
Uden 0413-253636
Volkel 0413-273073

Garantie

1. Met uitzondering van electronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en/of geleverde gebruikte voertuigdelen.

2. De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie indien hij bewijst dat hij de zaak van het STIBA-lid heeft gekocht. Dit bewijs kan geleverd worden door de koper door overlegging aan het STIBA-lid van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk de terzake opgemaakte garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door het STIBA-lid van een merk of kenteken voorzien is, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.

3. Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.

4. Het STIBA-lid garandeert de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar geleverde zaken gedurende één maand na de aankoop. De koper heeft daarom het recht om bij gebleken ondeugdelijkheid gedurende één maand de geleverde zaak aan het STIBA-lid aan te bieden ter vervanging of herstel, ter keuze van het STIBA-lid, overeenkomstig artikel 7 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.

5. Het STIBA-lid verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze Garantievoorwaarden en artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, de ter vervanging/herstel aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij het STIBA-lid hiertoe niet in staat is, in welk geval het STIBA-lid tot contante terugbetaling van het desbetreffende factuurbedrag zal overgaan.

6. De door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak komt opnieuw voor garantie in aanmerking.

7. De koper kan geen aanspraak maken op een garantie: a. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot de merk en type aanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is; b. indien de inbouw van het gekochte ondeugdelijk is geschied; c. indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten; d. indien er sprake is van een inbouw c.q. gebruik voor een ander doel dan waartoe het gekochte dient; e. indien er sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaardspecificaties van de fabrikant; f. indien er sprake is van ondeugdelijk en/of ondeskundig gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.); g. indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.

8. De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voorzover het STIBA-lid op grond van de wet of de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.

9. Het STIBA-lid heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen het STIBA-lid en de koper zijn vastgelegd.

De leden van STIBA leggen zich toe op het sluiten van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen. De overeenkomsten worden veelal telefonisch of à contant in de "winkel" gesloten. De vraag die zich voordoet is wat de STIBA-leden moeten ondernemen opdat de algemene voorwaarden van STIBA toepasselijk en ook geldig zijn ten aanzien van de door hen gesloten overeenkomsten.

 

Toelichting op Leverings- en garantievoorwaarden

Toepasselijkheid

1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dat wil zeggen dat degene die zijn algemene voorwaarden wil doen gelden, aan de wederpartij kenbaar moet hebben gemaakt dat zijn algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Door aanvaarding van dit aanbod door de wederpartij is de toepasselijkheid een feit. Voor toepasselijkheid is niet van belang of de wederpartij de algemene voorwaarden (inhoudelijk) kende. Over het algemeen geldt dat de wederpartij vrij snel aan algemene voorwaarden is gebonden. Zo kan aanvaarding ook stilzwijgend plaatsvinden. Wanneer een klant mondeling (telefonisch) een order plaatst en in een schriftelijke bevestiging (dit slaat niet op facturen) door het STIBA-lid wordt verwezen naar de STIBA-voorwaarden, dan geldt in beginsel dat de STIBA-voorwaarden van toepassing zijn. Door niet te protesteren gaat de wederpartij stilzwijgend met toepassing van de voorwaarden akkoord.

2. In geval er telefonisch een overeenkomst wordt gesloten en voor het eerst op de factuur naar algemene voorwaarden wordt verwezen, leidt dit niet altijd tot toepasselijkheid van de voorwaarden. Is de klant (relatief) nieuw of eenmalig, dan wordt toepasselijkheid niet snel aangenomen. Verzending van één of enkele facturen is in dat geval onvoldoende. Wordt daarentegen regelmatig zaken met de betreffende klant gedaan en zijn er vaker facturen verzonden met daarin een verwijzing naar algemene voorwaarden, dan zijn, zolang de wederpartij hier niet tijdig tegen protesteert, de algemene voorwaarden toepasselijk.

De informatieplicht

3. Naast toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is er nog een vereiste waaraan voldaan moet zijn, opdat de algemene voorwaarden ook geldig zijn. Dit betreft de informatieplicht. Deze plicht houdt in dat de wederpartij een redelijke mogelijkheid moet worden geboden om vóór of bij het sluiten van een overeenkomst kennis te nemen van de inhoud van de algemene voorwaarden. Of de wederpartij deze mogelijkheid daadwerkelijk benut, doet niet ter zake. Het gaat erom of de wederpartij hiertoe in staat is gesteld.

4. Om aan de informatieplicht te voldoen, kan niet worden volstaan met een verwijzing naar (elders) gedeponeerde voorwaarden op het briefpapier of in offertes en opdrachtbevestigingen. De algemene voorwaarden dienen in beginsel integraal aan de wederpartij ter hand te worden gesteld of toegezonden te worden. De hieraan verbonden (kopieer- en porto-) kosten zijn voor degenen wiens voorwaarden van toepassing zijn. Deze partij heeft ook de bewijslast dat hij aan de informatieplicht heeft voldaan.

5. Wordt niet voldaan aan de informatieplicht, dan zijn de algemene voorwaarden vernietigbaar. De wederpartij is in dat geval niet aan de voorwaarden gebonden. Let wel, het feit dat de toepasselijkheid van algemene voorwaarden in sommige gevallen pas ná het sluiten van de overeenkomst wordt aanvaard (bijv. een mondeling gesloten overeenkomst, waarbij in latere facturen naar algemene voorwaarden wordt verwezen), doet niet af aan het bestaan van de informatieplicht.

6. Is er een klant met wie op basis van de STIBA-voorwaarden regelmatig zaken worden gedaan, dan hoeven niet bij elke overeenkomst de voorwaarden ter hand te worden gesteld. Als de voorwaarden eenmaal zijn toegezonden, dan is ook voor toekomstige gevallen aan de informatieplicht voldaan. Is het echter weer een tijd geleden dat de voorwaarden zijn toegezonden of zijn de voorwaarden tussentijds gewijzigd, dan dienen de voorwaarden opnieuw te worden toegezonden.

7. In de wet wordt op de informatieplicht onder meer een uitzondering gemaakt voor telefonisch gesloten overeenkomsten. In plaats van terhandstelling vóór of bij het sluiten van de overeenkomst, kan in dat geval worden volstaan met de mededeling aan de wederpartij dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de voorwaarden op verzoek zullen worden toegestuurd.

8. De informatieplicht geldt niet ten opzichte van "grote" wederpartijen. Dit zijn: a. de N.V., B.V., coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, die een volledige jaarrekening moeten publiceren of waarvan de cijfers zijn verwerkt in een geconsolideerde groepsjaarrekening; b. elke wederpartij waarbij 50 of meer personen werkzaam zijn. Er wordt echter aangenomen dat het redelijk is ook aan grote wederpartijen de algemene voorwaarden toe te zenden. Ook geldt de informatieplicht niet ten opzichte van: c. de partij die meer dan eens (nagenoeg) dezelfde algemene voorwaarden in haar overeenkomsten gebruikt; d. de in het buitenland gevestigde professionele wederpartij. e. het nummer waaronder de voorwaarden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken zijn gedeponeerd; f. dat de voorwaarden op aanvraag kosteloos zullen worden toegezonden.

Praktische wenken

9. Om toepassing van de eigen algemene voorwaarden veilig te stellen, dient zo veel mogelijk aan degenen met wie de STIBA-leden overeenkomsten sluiten, kenbaar te worden gemaakt dat de STIBA-voorwaarden van toepassing zijn. Het is daarom van belang zo veel mogelijk te verwijzen naar de STIBA-voorwaarden. Dit kan op offertes, orderformulieren, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, catalogi e.d. Als verwijzing naar algemene voorwaarden door middel van een standaardclausule op briefpapier of anderszins plaats vindt, is het verstandig om daarbij aan te geven:

10. Bij de toonbank dient duidelijk zichtbaar te staan aangegeven dat de STIBA-voorwaarden van toepassing zijn. Het is raadzaam om de volledige tekst van de algemene voorwaarden, eveneens duidelijk zichtbaar, op de toonbank (of eventueel elders in de winkel) op te hangen en/of neer te leggen. Exemplaren van de algemene voorwaarden kunnen (duidelijk zichtbaar) op de toonbank gereed worden gelegd, zodat de klant deze meteen na een aankoop kan meenemen.

11. Bij telefonisch gesloten overeenkomsten is het aan te bevelen om tijdens het gesprek al aan te geven dat de STIBA-voorwaarden van toepassing zijn. Daarna dienen de voorwaarden aan de betreffende klant te worden toegezonden.

12. Het verdient voorts aanbeveling om de algemene voorwaarden in correspondentie en overige schriftelijke stukken die op de overeenkomst van toepassing zijn, mee te zenden. Beter nog zou zijn om de voorwaarden op (de achterzijde van) het briefpapier af te drukken (voorzover de omvang dit toelaat).

13. Tot slot is het zinvol om aan vaste relaties de algemene voorwaarden toe te sturen. Men kan hiertoe een verzendlijst bijhouden, maar nog beter is het de voorwaarden met bericht van ontvangst te versturen. Op die manier kan worden bewezen dat aan de informatieplicht is voldaan. Worden de voorwaarden feitelijk overhandigd (bij de toonbank) dan is het, in verband met de bewijsbaarheid, goed om dit schriftelijk te bevestigen.