Kom jij ons team versterken? Check snel: Werkenbijdeijne.nl
  • Specialist in gebruikte auto onderdelen
  • Snelle levering
  • Locatie Uden & Volkel
  • Deskundig advies
Laden..
Onderdeel
{{ product.part_name }} ({{ product.year_of_construction }})
{{ product.brand_name }} {{ product.model_name }}
Geen resultaten
Dit zijn onze locaties
Uden
Kruisweg 1
5406 PB Uden
Volkel
Jochem de Wildstraat 7
5408 RT Volkel
Bel ons
Kies een merk
Uden 0413-253636
Volkel 0413-273073

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Deijne 

1. Definities
Verkoper: Van Deijne onderdelen Uden B.V., Van Deijne, Europese auto-onderdelen B.V. t.h.o.d.n. Van Deijne Volvo onderdelen en Van Deijne, Japanse auto-onderdelen B.V. 
Kopers: (rechts)personen die een koopovereenkomst sluiten met verkoper
Consumenten: natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf

2. Doelomschrijving 
Verkoper is primair gericht op verkoop en levering aan kopers, maar verkoopt en levert ook aan consumenten. 

3. Toepasselijkheid 
1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door verkoper wordt gesloten.
2.     Aanvullingen en of  uitzonderingen op deze voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en verkoper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan. 
3.     De toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden van derden is uitdrukkelijk uitgesloten. 

4. Offerte en aanbiedingen
1.    Alle offertes en/of aanbiedingen (in o.a. catalogi, prijslijsten en ander drukwerk) van verkoper zijn indicatief en vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte en/of aanbieding sowieso op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de zaak waarop de offerte en/of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
2.    Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.    Verkoper kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.    De in een offerte en/of aanbieding vermelde prijzen zijn ex. BTW en andere heffingen van overheidswege en berekend voor levering af werkplaats, tenzij anders aangegeven. 

5. Levering 
1.     Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van verkoper. Op koper rust een afnameplicht tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
2.     Vervoer van onderdelen door verkoper vindt geheel voor rekening en risico van koper plaats.
3.     Het risico van het verkochte gaat over op de koper vanaf op het moment dat verkoper aan koper meedeelt dat zaken klaar staan voor levering, dan wel dat verkoper meedeelt dat deze zaken zijn verzonden voor zover verzending is overeengekomen zelfs als de eigendom nog niet is overgedragen. Derhalve blijft koper de koopprijs verschuldigd, ongeacht tenietgaat of achteruitgang van de zaak door een oorzaak die niet aan verkoper kan worden toegerekend. 

6. Leveringstermijn
1.     Door verkoper genoemde levertijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
2.     Verkoper kan pas in het wettelijk verzuim geraken indien zij door koper rechtsgeldig in gebreke is gesteld en pas na ommekomst van een door verkoper in alle redelijkheid te bepalen termijn (tenminste 14 dagen) waarbinnen zij alsnog correct dient te presteren. Een door de koper genoemde kortere termijn leidt niet tot een eerder verzuim zijdens verkoper.
3.     Verkoper informeert koper zodra de gekochte zaak gereed staat voor afhalen. Indien koper niet binnen 1 week hierna het gekochte heeft afgehaald is verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De termijn van vier weken heeft aldus te gelden als een fatale termijn. 

7. Betaling 
1.     Betalingen dienen direct en bij bestelling plaats te vinden
2.     Indien in afwijking van punt 1 een betaling later mag plaatsvinden betreft de betaaltermijn 14 dagen na factuurdatum. Dit betreft een fatale termijn. De vordering van verkoper op koper is na ommekomst van deze termijn terstond en volledig opeisbaar. 
3.     Indien betaling niet binnen de betaaltermijn plaatsvindt verkeert de koper direct en zonder ingebrekestelling in het wettelijke verzuim.
4.     Koper is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand. 
5.    Indien verkoper genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van de vordering met een absoluut minimum van € 150,00. Ten aanzien van consumenten bedragen de buitengerechtelijke incassokosten niet meer dan hetgeen bij wet is toegestaan. 

8. Eigendomsvoorbehoud
1.     Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven het uitsluitend eigendom van verkoper totdat alle vorderingen die verkoper op koper heeft of zal verkrijgen inclusief eventuele daarmee verband houdende kosten en rente (waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2) volledig zijn betaald.
2.     De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
3.    Het is koper voorts niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de koper is overgegaan.
4.     De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. 
5.     Verkoper  is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van verkoper. De kosten van terugname komen alsdan ten laste van de koper. 
6.     Indien verkoper geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan verkoper te verpanden en in dat kader de nodige handelingen daartoe te verrichten. 

9. Garanties en reclamaties 
1.     De door verkoper verstrekte garantie geldt voor een periode van 3 maanden, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de door die derde verstrekte garantie, tenzij anders wordt vermeld 
2.      De koper is gehouden de geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen acht dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Indien een consument een gebrek constateert geldt een klachttermijn van twee maanden ex artikel 7:23 BW. 
3.     Reclamaties dienen altijd schriftelijk te geschieden en een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren. De koper dient verkoper in de gelegenheid te stellen een reclamatie te (doen) onderzoeken. 
4.     Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij verkoper opdracht gegeven heeft. 
5.     Indien koper te laat reclameert vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
6.     Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, zal verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van verkoper:
a.     de geleverde zaak vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan
b.    een vervangende vergoeding voor de geleverde zaak aan de koper voldoen. 
In geval van vervanging is de koper gehouden om de te vervangen zaak aan verkoper te retourneren tenzij de verkoper anders aangeeft. 
7.     Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan (daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van verkoper gevallen) integraal voor rekening van de koper. 
8.    Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.
9.    Iedere vorm van garantie op de geleverde zaken komt te vervallen indien er sprake is van:
a.     onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud van de geleverde zaken;
b.    wijzigingen die zijn aangebracht dan wel geprobeerd zijn aan te brengen aan de geleverde zaken;
c.    bevestiging van andere zaken die niet aan/ op/ in de geleverde zaken bevestigd dienden te worden; 
d.     ver- of bewerkingen van de geleverde zaken op een andere dan de voorgeschreven wijze.
Bij de hiervoor onder a t/m d genoemde omstandigheden is het niet van belang of dat het gebrek is ontstaan als gevolg van, of voortvloeit uit een handelen door koper zelf of een door de koper ingeschakelde derde.
De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door, of het gevolg is van, omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

10. Opschorting en ontbinding
1.     Koper heeft geen recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen.
2.     Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door de koper kan alleen geschieden na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan verkoper een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog na te komen op een wijze als genoemd onder artikel 6 lid 2. 
3.    Indien de koper een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt  zullen de werkzaamheden die reeds door verkoper werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten én de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koper worden doorbelast. De omstandigheid dat verkoper instemt met ontbinding laat het vorenstaande onverlet en onverminderd de overige aanspraken die verkoper uit de wet en overeenkomst heeft. 
4.    Verkoper is gerechtigd de overeenkomst direct te ontbinden (de order te annuleren in geval van liquidatie/ (aanvrage van) surséance/ (aanvraag van) faillissement van koper, beslaglegging ten laste van de koper , schuldsanering of enige andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. De vorderingen van verkoper koper zijn in dat geval direct opeisbaar
5.    Indien verkoper tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade/ schadeloosstelling daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.     Indien de opschorting/ ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is koper tot vergoeding van de schade/ schadeloosstelling gehouden, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct en indirect ontstaan. Onverminderd de overige aanspraken die verkoper uit de wet en overeenkomst heeft.
7.     Een koopovereenkomst tussen verkoper en consument ex artikel 6:230m BW (Koop of Afstand) kan door de consument zonder opgave van redenen worden ontbonden tot een termijn van 14 dagen is verstreken na ontvangst van de zaak ex artikel 6:230o BW. De kosten voor retourzending komen dan voor rekening van de consument. Er is ingevolge dit artikel geen recht op ontbinding ingeval de geleverde zaak tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de consument dan wel sprake is van andere in artikel 6:230p BW genoemde situaties.
8.     Geleverde zaken dienen in de originele verpakking, binnen veertien dagen na ontbinding door de consument, te zijn geretourneerd. Verkoper is alleen gehouden tot restitutie van betaalde gelden indien de geleverde zaken tijdig door haar retour zijn  ontvangen in de staat waarin zij de zaken aan de consument heeft verzonden. Geleverde zaken (en/of onderdelen daarvan) die reeds zijn ver-, gebruikt worden niet retour genomen. Betaling wordt in dat geval niet gerestitueerd.

11. Overmacht 
1.     Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt/ haar kan worden toegerekend, kortom in geval van overmacht. 
2.     Onder overmacht wordt in deze  voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende omstandigheden, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Omstandigheden buiten de macht van verkoper gelegen zijn onder meer, doch niet uitsluitend: oorlog of daarop gelijkende situaties, slecht weer, blikseminslag, brand, oproer, vandalisme, sabotage, boycot, blokkade, staking of bezetting, maatregelen van de overheid, machineschade, bedrijfsstoornissen en tekortschieten door toeleveranciers/ transporteurs.
3.    Als een overmachtssituatie zich voordoet kan verkoper haar verplichtingen uit overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade/ schadeloosstelling. Bij ontbinding behoudt verkoper haar rechten op nakoming zijdens koper voor wat betreft de reeds door verkoper verrichtte prestaties. 
4.     Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

12. Aansprakelijkheid 
1.     Verkoper is niet aansprakelijk voor door koper geleden schade, behoudens en voor zover koper kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove nalatigheid zijdens verkoper tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. 
2. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  Hieronder wordt verstaan de redelijke kosten gemaakt:
a.    ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van schade; 
b.     om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan haar toegerekend kan worden; 
c.     ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze daartoe ook hebben geleid. 
3.     Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
4.     Verkoper is verzekerd voor aansprakelijkheden. De aansprakelijkheid van  verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande de leverantie waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt. Dit laatste tot een maximum van € 3.500,00.
5.    Verkoper verkoopt auto-onderdelen. Om te kunnen voldoen aan eisen die aan auto-onderdelen worden gesteld, moeten deze onderdelen op correcte en deskundige wijze worden be-/verwerkt door koper. Indien koper hierin tekortschiet en daardoor enige vorm van schade lijdt (daaronder begrepen letselschade van koper of een derde), dan is verkoper voor deze schade niet aansprakelijk, tenzij koper bewijst dat het onjuiste gebruik of ondeskundige inbouw geen invloed heeft gehad op het ontstaan van de schade. 
6.     Koper vrijwaart verkoper tegen aanspraken van derden indien koper in strijd met het voorgaande lid heeft gehandeld. 
7.     De aansprakelijkheid van verkoper wordt in afwijking van het vorenstaande jegens consumenten niet beperkt in de zin zoals in artikel 6:236 onder h BW is bepaald.

13. Geschillen 
1.     Op alle geschillen die tussen partijen kunnen ontstaan, is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
2.     Alle geschillen worden voorgelegd aan de (kanton)rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3.     Geschillen tussen verkoper en consumenten die buiten Nederland woonachtig zijn worden voorgelegd aan de (kanton)rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. 

14. Deponering 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Oost- Brabant  onder nummer 30/2019